Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Řešená témata BP/DP

V rámci oblastí, řešených Centrem digitální transformace, spolupracujeme se studenty Fakulty podnikohospodářské VŠE. Studenti se podílí na řešení aktuálních projektů, společně zpracovávají podklady a výstupy poté používají pro své závěrečné práce.

Renáta Steňková

Renáta Steňková

Aditivní výroba v ČR

Renáta se ve své diplomové práci zaměřuje na firmy, které využívají aditivní výrobu. Za jakým účelem se pro ni rozhodly, jaký v ní vidí potenciál a jaké jsou její úskalí? Pohled práce je zúžen na letecký průmysl.

3D tisk ve zdravotnictví

Pavla ve své práci zkoumá využití aditivní výroby ve zdravotnictví. Bude srovnáno její použití v České republice a ve světě. Práce odhalí potencionální příležitostí pro její využití a i omezení, která brání firmám v její aplikaci.

Pavla Šumšalová

Pavla Šumšalová

Štefan Janoušek

Štefan Janoušek

Financování zavádění prvků Průmyslu 4.0

Štefan se ve své práci věnuje problematice financování investic. Z jakých zdrojů financují české firmy své investice? Pro účely práce budou srovnávána dvě časová období, investice budou spojovány s projekty souvisejícími se zaváděním prvků a principů Průmyslu 4.0. Zohledněno bude i využívání různých dotačních programů.

Uplatnění zralostního modelu v klastru

Zuzana zasadí svou závěrečnou práci do oblasti klastrů a bude zkoumat jejich zlepšení s ohledem na implementaci prvků Průmyslu 4.0. Pomoci může uplatnění zralostního modelu procesů.

Zuzana Hykyšová

Zuzana Hykyšová

Adam Ptáček

Adam Ptáček

Digitalizace v automobilovém průmyslu

Adam se ve své kvalifikační práci zaměří na digitalizaci v automobilové dopravě a na současné trendy v automobilovém průmyslu. V této oblasti budou dále rozpracovány role zainteresovaných stran a jejich možná spolupráce.

Zralostní model pro zlepšování procesů

Zuzana chce ve své kvalifikační práci poukázat na důležitost nastavení jednotlivých procesů. Výstupem práce pak bude návrh řešení formou zralostního modelu pro zlepšování připravenosti procesů v dynamickém prostředí digitální transformace.

Zuzana Bódiová

Zuzana Bódiová

Karel Kunštát

Karel Kunštát

Legislativní aspekty digitální transformace

Karel se ve své práci věnuje problematice legislativních aspektů digitalizace společnosti. Jaké jsou právní požadavky a překážky při zavádění nových obchodních modelů? Zmapována bude zejména oblast sdílené ekonomiky, implementace cloudu a dalších technologií. Z oblastí práva budou rozpracovány především pracovněprávní vztahy, ochrana osobních údajů a odpovědnost za škodu.

Nové požadavky na zaměstnance

Jana věnuje svou závěrečnou práci změnám v požadavcích na zaměstnance pod vlivem čtvrté průmyslové revoluce. Dopady těchto změn budou brány z několika pohledů. Jak změní digitalizace a automatizace koncepci vzdělávání, požadovaných dovedností a struktury zaměstnanosti?

Jana Prchalová

Jana Prchalová

Barbora Kolínská

Barbora Kolínská

Nová struktura zaměstnanců

Barbora ve své diplomové práci zkoumá změny, které nastanou ve struktuře zaměstnanců kvůli zavedení nových technologií. Výstupem bude charakteristika těchto změn a jejich promítnutí do požadavků na zaměstnance. Rovněž bude do práce zahrnuta robotizace a automatizace pracovních míst.

Zlepšení obchodního modelu

Vít chce ve své závěrečné práci navrhnout zlepšení obchodního modelu společnosti. Organizace se tak snadněji přizpůsobí nové čtvrté průmyslové revoluci. Praktickým příkladem bude automatizovaná výroba pečiva a jeho následná distribuce.

Vít Nohejl

Vít Nohejl

Michaela Nobilisová

Michaela Nobilisová

Připravenost na změnu obchodního modelu

Michaela se ve své diplomové práci věnuje připravenosti podniku s ohledem na změnu obchodního modelu společnosti. Nástrojem je zralostní model. Tím bude možné odhalit slabiny podniku a následně stanovit jeho připravenost na příchod čtvrté průmyslové revoluce.

Nové trendy financování projektů

Pavel chce ve své kvalifikační práci poukázat na nové trendy týkající se financování projektů v digitální ekonomice. Práce se zaměří především na investice do nových obchodních modelů.

Pavel Votánek

Pavel Votánek

Eva Badidová

Eva Badidová

Připravenost strojírenských podniků

Eva chce ve své bakalářské práci zjistit, jak jsou strojírenské podniky připraveny čelit trendu digitalizace. Co mohou firmy očekávat od Průmyslu 4.0? Práce se dotkne oblastí automatizace, standardizace, implementace technologií v procesech aj.

Připravenost podniků na Průmysl 4.0

Zuzana se ve své závěrečné práci pokusí zjistit, do jaké míry jsou podniky připravené na vývoj, který je čeká v souvislosti s digitalizací a zaváděním prvků Průmyslu 4.0. Jaké kroky podnikly vybrané společnosti a jaké postupy plánují realizovat v budoucnu?

Zuzana Papcunová